Gårdar

//Gårdar
Gårdar 2022-03-09T09:52:35+02:00

Föreningen består av 3 st gårdar.

Gårdarna har sitt namn efter vilken färg som plåten har upptill på de olika fastigheterna.

På gårdarna får man endast stå parkerad 6 min för i och ur lastning.

 bla_garden  

Blå gården med adress Spjutgatan 2 – 40

 

ekorren

 

Ekorren (räknas till röda gården)
med adress Spjutgatan 41 – 55
 roda_garden  

 

Röda gården med adress Trestegsgatan 45 – 77

 

 

 

 

sidhuvudbild

 

 

 

Gula gården med adress Trestegsgatan 83 – 125
   
   

A

Ansvar

Vem ansvarar för lägenheten

Bostadsrättsinnehavaren har ansvaret för sin lägenhet. Är du osäker på vad som är ditt respektive föreningens ansvar så finns information om detta i medföljande häfte.

Ektorpshöjdens normala stadgar för bostadsrättsföreningar innebär att ansvaret för underhåll och reparationer är fördelat mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Den som har ansvar för en viss del, ska också stå för kostnaderna för underhåll och reparationer.

Du som är bostadsrättshavare som står för ytskiktet, tätskiktet och inredningen i badrummet. Det enda tillfälle när föreningen ska gå in och betala underhåll och reparationer som egentligen är bostadsrättshavarens ansvar, är när föreningen varit vårdslös och orsakat skador i lägenheten. Om föreningen inte åtgärdar det som den har ansvar för, kan du som bostadsrättshavare själv se till att problemet blir löst. Ofta får du då stå för kostnaderna själv, men kan kräva ersättning från föreningen för dina utlägg.

Förutom föreningens stadgar, som finns med som bilaga, gäller följande i föreningen:

Information från A till Ö för boende i Brf. Ektorpshöjden. Informationspunkterna är uppställda alfabetiskt.

 

Andrahandsuthyrning

 

För att hyra ut i andra hand krävs styrelsens tillstånd. Begäran om andrahandsuthyrning skall vara skriftlig och innehålla orsak till uthyrningen samt tidsperiod som uthyrningen avser.

Andrahandsuthyrning beviljas normalt när särskilda skäl föreligger för maximalt 12 månader i taget. Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning motsvarande 10 % av aktuellt prisbasbelopp.

 

Avfallshantering

Se Sopor.

 

 

___________________________________________________________________________________

B

Balkongen

Njut av din balkong, plantera och utnyttja ditt extra rum. Du kan använda balkongen till mycket men vissa saker skall du tänka på. Tänk på grannen under när du vattnar dina blommor, tänk också på att det dammar när du sopar balkonggolvet. Du får inte sätta upp parabolantenn på balkongräcket eller fästa den i fasaden, är du osäker kontakta styrelsen.

Det åligger bostadsrättsinnehavaren att se till att fåglar ej bygger bon på eller i anslutning till balkongen.

Visa hänsyn till grannar över och under när det gäller rökning. Att använda kolgrill/gasolgrill är inte tillåtet.

Föreningens balkonger är inglasade. Balkongerna är väderskyddade (inte klimatskyddade). Ett antal marklägenheter har egen uteplats. Vid större ombyggnad/nybyggnad på sin uteplats krävs styrelsens tillstånd. Kontakta styrelsen om du är osäker.

 

Barnvagnsrum

Barnvagnsrum finns i respektive hus. Barnvagnar får inte placeras i trappuppgångar så att utrymningsvägar blockeras.

 

Biltvätt

Biltvätt är ej tillåten, eftersom godkänd oljeavskiljare ej finns i garaget.

 

Borrning

Borrning i golv och tak innebär risk för att VVS/ elledningar blir skadade. Ta kontakt med styrelsen om du blir osäker.

 

Brandsyn

Styrelsen går regelbundet brandsyn i allmänna utrymmen såsom trapphus, källargångar, garage etc. Föremål som placerats i gemensamma utrymmen bortforslas och återfås mot beskrivning samt en avgift. Föremål som inte hämtats inom en månad destrueras.

 

Brandvarnare

Det ska finnas en brandvarnare i varje lägenhet. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att hålla brandvarnare i drift såsom rengöring och byte av batteri och inköp av ny brandvarnare. Brandvarnare tillhör lägenheten.

 

Bredband

Föreningen har kollektivt bredband via fibernät från Telenor. Comhem finns i fastigheterna med fiberkoaxial.

 

Kontakta respektive bolag för anslutning.

Om uttaget skadas/saknas får lägenhetsinnehavare stå för kostnaden för återställande. Det ska vara fackmannamässigt utfört.

_______________________________________________________________________________________________________________________

C

Cykelställ/Cykelförråd

Cyklar placeras i cykelställ eller i cykelförråd. Cyklar får inte förvaras i trappuppgångar, barnvagnsrum eller entréer.

 

Det finns cykelrum på följande platser.

  • Blåa gården Spjutgatan nr 10-16

Röda gården Trestegsgatan nr 63-69

Gula gården Trestegsgatan nr 121- 125

Föreningen har även cykelförråd som man kan hyra i mån av tillgång, dessa finns på:

  • Blåa gården Spjutgatan 2-8
  • Röda gården Trestegsgatan 73-77
  • Gula gården Trestegsgatan 121-125

Visa hänsyn så att alla kan komma åt sina cyklar. Märk gärna din cykel så att ägaren kan identifieras. Tvätt av cyklar ej tillåten i dessa utrymmen.

________________________________________________________________________________________________________________________

E

Elmätning

 

Föreningen tillämpar kollektiv elmätning vilket innebär att varje bostadsrättslägenhet betalar den rörliga avgiften för el medan föreningen står för de fasta kostnaderna. Se till att hålla elförbrukningen nere och därmed din månadsavgift.

 

Kostnaden för elförbrukningen debiteras per lägenhet.

Bostadsrättsinnehavaren kan själv via Internet få ut statistik och läsa av förbrukningen.

Om huvudsäkringen går kontakta i första hand någon i styrelsen.

Föreningen bekostar inte jourutryckning för byte av säkring!

______________________________________________________________________________________________________________________

F

 

Fastighetsskötsel

Föreningen har avtal med HSB Östra som sköter fastighetsskötsel inklusive trappstädning och städning av allmänna utrymmen.

 

Felanmälan

Felanmälan via telefon
Du kan ringa in din felanmälan på 010-442 56 00, val 1. För aktuella öppettider gå in på www.hsb.se/ostra
Lunchstängt: 12.00 – 13.00

För akuta fel utanför ordinarie arbetstid, kvällar och helger som innebär fara för fastighet eller person, ring vårt journummer 010-470 50 64

Se även Störande ljud.

Föreningen, det här gör vi

På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse. Deras uppdrag är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltning av huset. I förvaltningen ingår både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna till administrativ och teknisk förvaltning.

Föreningsstämma

Enligt föreningens stadgar skall föreningsstämman hållas före december månads utgång. På föreningsstämman har alla boende yttranderätt. Endast en bostadsrättsinnehavare per lägenhet har rösträtt.

 

Försäkring

Föreningen har tecknat försäkring mot brand, vattenskada, ansvarsförsäkring samt ohyresförsäkring. Anmäl genast till HSB Östra vid inträffad skada eller förekomst av skadedjur. Föreningen har självrisk vid varje skadetillfälle.

 

Ansvarsförsäkringen som är tecknad av föreningen gäller inte skador i bostadsrättslägenheterna, där måste bostadsrättsinnehavaren själv teckna hemförsäkring. Observera att bostadsrättstillägget är tecknad kollektivt av föreningen.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

G

Garage

I föreningens garage finns 175 platser. Uthyrning och väntelista administreras av HSB Östra, telefonnummer: 010-442 56 42.

Tänk på din egen och andras säkerhet.

I garage får förvaras:

Ett motordrivet fordon, 4 stycken däck Produkter för underhåll av fordonet Mindre mängder, ca 5 liter, brandfarlig vätska förvarat oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp). Extra bensin får endast förvaras i reservdunk i fordonet. Brandfarliga gaser såsom gasol och acetylen får inte förvaras i gemensamhetsgarage.

 

Den som inte följer dessa regler riskerar att bli uppsagd från sin garageplats.

För allas vår trygghet är det ett måste att se till att låsa garageporten.

 

Grovsopor

Föreningen hyr in en container för Grovsopor två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Övrig tid hänvisar vi till kommunens återvinningsstationer.

 

Grovtvättstuga

Finns på Trestegsgatan nr 117. Tvättstugenyckel går till dörren och du bokar tid med din egen cylinder.

Tvättstugan är utrustad med stor tvättmaskin. Samma städ- och bokningsregler gäller här som i de övriga tvättstugorna. Innan du lägger grovt smutsiga kläder och dylikt i maskinen, ska du borsta av grovsmutsen, och se till att inga spännen och dylikt är utåt (det kan skada trumman).

 

Gårdar

Föreningen består av 3 st. gårdar. Gårdarna har sitt namn efter vilken färg som plåten har upptill på de olika fastigheterna.

Blå gården med adress Spjutgatan 2- 40

Röda gården med adress Trestegsgatan 45- 77, Ekorren(räknas till röda gården) med adress Spjutgatan 41 – 55

 

Gula gården med adress Trestegsgatan 83- 125

Gårdarna är försedda med bommar för att minimera fordonstrafik. Till bommarna passar

lägenhetsnyckeln. Bommen skall stängas och låsas omedelbart efter passage.

OBS! Parkering på gårdarna är tillåten i max 15 minuter, detta gäller alla motorfordon. Undantag gäller för pågående lastning och lossning.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

H

Ektorpshöjdens Brf styrelse

Vilka som ingår i styrelsen framgår av:

Hemsidan

Anslag i trapphusens anslagstavlor

Är du intresserad av styrelsearbete, kontakta valberedning.

 

Hundar

Rastning av hundar är inte tillåten på innergårdarna eller parkering. Hundar inom området måste var kopplade.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

J

Juridik

 

Styrelsen skall godkänna köparen/köparna som medlemmar. Skriftlig ansökan om medlemskap skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan tillträdesdag.

 

Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Styrelsen får däremot inte vägra något medlemskap med hänvisning till att han eller hon inte är svensk medborgare, kommer från ett visst land. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättshavare. Du kan ansöka om prövning i hyresnämnden och hyresnämndens beslut kan överklagas.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

K

Kabel TV

Föreningen är ansluten till Comhem och basutbud ingår i månadsavgiften. Parabolantenn eller annan utomhusantenn får inte monteras på fasad eller balkongräcke.

 

Köksfläktar

Spisfläktar får inte anslutas till ventilationsdonet utan skall vara av typen kolfilterfläkt. Spiskåpa kan anslutas till ventilationen och skall då injusteras av HSB Östra för rätt flöde.

 

Källare och förråd

Det blir lätt överfyllt i våra förråd, håll reda på det som tillhör dig. Ställ aldrig saker i övriga utrymmen, det hindrar åtkomsten till förråden och utgör även brandrisk.

________________________________________________________________________________________________________________________

L

Lekplats

Lekplatserna på gården disponeras av boende och gäster till de boende.

 

Låsöppning

Ring felanmälan 010-442 56 00 om du låser dig ute. Spara telefonnumret i din mobiltelefon. Telefonnumret finns även på anslagstavlan i ditt trapphus. Kostnaden för detta är alltid din egen.

Läs även Felanmälan.  

 

________________________________________________________________________________________________________________________

M

Mattpiskning

Mattpiskning får endast äga rum i piskstationerna.

 

 

Markiser

Markiser som monteras inom föreningen kräver tillstånd av styrelsen vad gäller färg och utformning.

 

Medlemsinflytande

Är du beredd att engagera dig i föreningens verksamhet tag då kontakt med någon av valberedningens representanter. Se anslagstavlan i ditt trapphus. Har du förslag eller funderingar skriv ett brev till styrelsen.

 

Miljörum

Miljörum är endast avsett för:

Färgat och ofärgat glas

Tidningar och tidskrifter (ej kuvert)

Pappersemballage, papp, mjölkförpackningar och kartonger (nedskurna och hopvikta)

Plastemballage

Metallförpackningar

Batterier, glödlampor och lysrör i särskilda behållare

Matavfall

Elavfall

Se mer information under Sopor.

 

Motioner

Medlem, som önskar få visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen före juli månads utgång. Motioner som inkommit efter juli månad behandlas på nästkommande föreningsstämma.

________________________________________________________________________________________________________________________

N

Nycklar

Nycklar beställs via HSB Östra kontor, Södra promenaden 134. För att göra ytterligare nycklar krävs en rekvisition från HSB Östra.

 

Lås & Nycklar AB, Tullhusgatan 14, har föreningens låsschema.

Ursprungligen har samtliga lägenhetsinnehavare fått tre lägenhetsnycklar, en tvättstugenyckel, en bokningscylinder till tvättstugan med två nycklar, samt 2st nycklar till postbox.

Överlämnandet av samtliga nycklar sker alltid mellan säljare och köpare.

Garagenycklar lämnas alltid tillbaka till HSB Östra i samband med att hyrestiden för garaget upphör.

______________________________________________________________________________________________________________________

O

Ombyggnad

Varje bostadsrättsinnehavare är enligt våra stadgar skyldig att underhålla och sköta om sin lägenhet. Givetvis får man renovera efter egen smak.

För ytterligare information om ombyggnad, se föreningens stadgar samt bostadsrättslagen. Tänk på att behörighet behövs för ingrepp i elsystemet och för arbeten i VVS och våtrum, till exempel i badrumsgolv.

 

Det är dock viktigt att man är hänsynsfull mot sina grannar i samband med reparationsarbeten. Bäst fungerar renoveringsarbeten när man informerar sina grannar i förväg så de därigenom får en uppfattning om omfattning och hur länge arbetet väntas pågå.

Detta innebär att störande arbeten skall begränsas till dagtid, vardagar kl. 07.00 – 20.00 och på lör-, sön- och helgdagar till kl. 10.00 – 20.00.

Skräp i trapphus tas bort av entreprenör eller av bostadsrättsinnehavaren. Överblivet ombyggnadsmaterial (köksinredning, garderober och sanitetsutrustning) skall transporteras till kommunens ”Returpunkten”.

OBS! Parkering på gårdarna är tillåten i max 15 minuter, detta gäller alla motorfordon. Undantag gäller för pågående lastning och lossning.

 

Ordningsregler

Huvudregeln är att det ska vara tyst och lugnt mellan klockan 22.00 – 07.00.

Att bo i ett flerfamiljshus kräver hänsynstagande och ett visst mått av tolerans. Planerar du till exempel en fest kan det vara lämpligt att informera dina grannar i förväg. Tänk även på att radio och TV är störande om ljudet är på för högt, framförallt då till exempel balkongdörr står öppen.

________________________________________________________________________________________________________________________

P

Parkering   

Parkeringsplats, garage och carport

Parkeringsplats, garage och carport kan hyras enligt turordningslista som upprättas av HSB Östra. Kontakta HSB Östra, telefonnummer: 010- 442 56 42. Varje medlem får hyra max 1 garage samt 1 parkeringsplatser (med parkeringsplats avses även carport).

Boende/nyinflyttad som inte accepterar erbjuden plats förlorar sin plats i kön och får finna sig i att söka på nytt och att det kommer att ta betydligt längre tid att erhålla plats om viss specifik plats eller inom visst område önskas.

 

Parkering får inte ske så att andra fordon hindras att passera på vägbanan. Vid parkering utanför körbana tar föreningen ut en avgift för återställning av markyta som debiteras berörd lägenhetsinnehavare.

 

OBS! Parkering på gårdarna är tillåten i max 15 minuter, detta gäller alla motorfordon. Undantag gäller för pågående lastning och lossning.

 

Postfack

I respektive entré finns det ett postfack per bostadsrättslägenhet dit din post levereras. Det är inte tillåtet att placera reklam etc. på postboxen.

________________________________________________________________________________________________________________________

R

Reklam

De som ej önskar reklam i sina brevlådor, kan sätta upp text ”Reklam undanbedes” – men gärna samhällsinformation” att sätta på brevinkastet.

 

Rullatorer

Skall förvaras i cykelrum / barnvagsförråd eller i lägenhet. Får ej förvaras i trapphus.

 

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 juli – 30 juni.

 

 

Rökning

Rökförbud råder i gemensamma lokaler och trappuppgångar samt innegårdar. Gäller även i tvättstugor, trapphallar samt garage. Visa hänsyn till dina grannar vad gäller rökning på balkonger etc. Släng inte fimpen på marken så att småbarn kan få tag i dem.

________________________________________________________________________________________________________________________

S

Servicenyckel

Föreningen har ingen huvudnyckel utan en så kallad Servicenyckel. Servicenyckeln är avsedd att användas vid arbeten av entreprenörer i lägenheten som föreningen har beställt. Man ställer sitt lås i serviceläge genom att låsa och dra ur lägenhetsnyckeln ”klockan 10 i 10”

 

Störningar

Allmänna förhållningsregler gäller, se allmän information. Om du blir störd kontakta den som

orsakar störningen. Om inte detta hjälper kontakta styrelsen som är skyldig att utreda och hantera störningar skyndsamt. Vid upprepade störningar och rättelse inte sker kan rätten till bostadensinnehavet förverkas.

 

Sopor

Avfall lämnas sorterat enligt följande, se under Miljörum.

 

Grovsopor

Lämnas till kommunens ”returpunkten”, genom bostadsrättsinnehavarens försorg. Detta kan vara:

Möbler, mattor, övriga husgeråd och övrigt bohag

Målarburkar, brännbara vätskor

Emballage av trä, frigolit och lådor endast om det viks ihop

Elprodukter såsom TV, radio, datorer, mobiltelefoner, musikanläggning, bandspelare, spis, kyl- och frysskåp, mikrougn, strykjärn och annat som har (haft) elkabel.

Två gånger om året kan ovanstående grovsopor kastas i container som ställs upp i kvarteret.

OBS! Det är alltid bostadsinnehavarens ansvar att ta hand om överblivet ombyggnadsmaterial. Till exempel gipsskivor, köksinredning, garderober, sanitetsutrustning, med mera, ska forslas till återvinningsstation.

 

 

Spisfläkt

Den balanserade ventilationen i lägenheten bygger på att godkänd spiskåpa används. Kolfilterfläkt med motor eller spiskåpa utan fläktmotor är tillåtna. Anslutning från spisfläkt till frånluft får ej ske. Vid tveksamhet kontakta styrelsen.

Se även Ventilation.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

T

Trapphuset

Trapphuset är det gemensamma utrymmet som vi använder allra mest. Det är trevligt för alla om det är rent, snyggt och välkomnande. Vi ställer inga cyklar och barnvagnar i trapphusen, till det använder vi avsedda utrymmen. Det är viktigt att trapphuset är fritt så att utrymningsvägarna är fria och att det finns framkomlighet vid sjuktransporter- och brandutryckning.

 

TV

Föreningen har gruppavtal med ComHem AB Och där ingår basutbudet av tv-kanaler, detta ingår i månadsavgiften.

Analog uppkoppling finns i varje lägenhet. För digital uppkoppling med HD-möjlighet, måste ComHems digitalbox och programmeringskort användas. Om fler kanaler önskas, kan tillvalet göras, vilket bekostas av bostadsinnehavaren.

Kontakta ComHem kundservice på telefon 0771- 55 00 00 eller http://www.comhem.se

 

Tidningsklämma

Din morgontidning skall levereras till tidningsklämman som finns utanför din lägenhetsdörr.

 

 

Trappstädning

Trappstädning utförs av HSB Östra. Tänk på att inte skräpa ned i onödan eller placera

föremål i trappuppgångarna.

 

Tvättstugor

Markerad tvättid är reserverad för den som gjort bokningen. Ingen annan kan alltså ta denna tid i anspråk, även om den som gjort bokningen kommer något sent. Detta förkommer ibland i andra föreningar, men alltså inte här.

Tänk på vår miljö och föreningens ekonomi genom att om möjligt fylla maskinerna vid varje tvätt.

 

OBS! Det är inte tillåtet att i dessa maskiner tvätta djurfiltar, mattor och oljiga arbetskläder.

För dessa ändamål finns vår grovtvättstuga, se vidare info under Grovtvättstuga.

Tvättinformation

För att trivsel och god ordning skall råda vid användandet av tvättstugor bör följande respekteras:

Bokning sker tydligt med ditt lägenhetsnummer på önskad tid på respektive tavla

Lämna utrymmen väl städade och i rätt tid

Anmäl omgående fel till HSB Östra, telefonnummer: 010- 442 56 00, jourtid: 010 470 50 64

 

Tillträde

Respektive tvättstuga får användas av de adresser som finns angivna i respektive tvättstuga. Alla medlemmar har tillträde till grovtvättstugan på Trestegsgatan 119.

 

Bokning:

Tvättstugorna bokas i på bokningstavlorna i respektive tvättstuga med Din

Lägenhetsnummer försedda låscylinder. För att boka tid i grovtvättstugan ta med din låscylinder till tvättstugan på Trestegsgatan 119.

Tvättider för samtliga tvättstugor:

Måndag – lördag: 07:00 – 12:00, 12:00 – 17:00 samt 17:00 – 21:00. Söndag 12.00 – 17.00 och 17.00 – 21.00

 

Torktumlare

I tvättstugorna finns det torktumlare. Torktumlaren delas mellan de som använder tvättmaskinerna 1 och 2 respektive 3 och 4.

 

Torkskåp:

Tvättmaskiner och torkskåp styrs med timer som slår till kl. 07:00 måndag – lördag. Timern slår ifrån måndag – lördag kl. 21:00.

Användandet av tvättutrustningen är avgiftsfri.

 

Städning:

Tvättmaskiner, torktumlare och annan utrustning skall rengöras och torkas av efter avslutad tvättning. Torktumlarens samtliga filter skall tas bort och rensas ordentligt. Golven skall alltid sopas och vid behov även våt torkas.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

V

Ventilation

Förutsättning för gott inomhusklimat i lägenheterna är att ventilationen fungerar på ett kontollerat sätt. Systemet bygger på att uteluft sugs in i lägenheten genom ventiler ovanför rumsfönstren och sugs vidare genom lägenheten ut genom inställda ventiler i våtrum och spiskåpa med hjälp av fläktmotorer på husets vind/tak.

Spiskåpa med fläktmotor är ej tillåten, dock kolfilterfläkt. Årlig rengöring av dessa åligger bostadsrättsinnehavaren.

Samtliga fönster har fönsterventil, dessa får inte sättas igen. Ventilationen ska dammsugas ur med jämna mellanrum. Vid frågor kontakta styrelsen.

 

BRF Ektorpshöjden

Spjutgatan 16 (blå postfack)

603 73 Norrköping

Telefonnummer: 076-582 43 12

Epost: styrelsen@brfektorpshojden.se